Projekt SMARTWATER ima za cilj potaknuti usvajanje tehnika pametnog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi BiH, kako bi se pomoglo u identifikovanju rješenja poput klimatskih promjena i suše, koja su jedan od uzroka sprečavanja unapređenja poljoprivrede u BiH. U okviru projekta mi već napredujemo u ovom izazovu, a jedna od aktivnosti je korištenje Bluleaf-a, softverske aplikacije koju je osmislio i razvio Sysman Progetti & Servizi kako bismo predstavili napredna rješenja u području digitalne poljoprivrede. Sysman Progetti & Servizi je osnovan 1994. godine kao visoko specijalizovana kompanija za IT usluge. Zahvaljujući iskustvu stečenom tokom godina Sysman je danas jedna od najpriznatijih italijanskih kompanija u domenu digitalne poljoprivrede. Kompanija broji tri kancelarije u Mesanji, Bariju i Rimu i ima više od 30 zaposlenih. Razvoj Bluleaf-a započeo je 2010. godine zahvaljujući istraživačkom projektu pod nazivom Hydrotech, a napravljena su mnoga poboljšanja u pogledu upotrebljivosti i implementacije aplikacije. Danas je ovaj softver na tržištu na nacionalnom (talijanskom) i međunarodnom nivou sa više od 160 farmi koje koriste Bluleaf aplikaciju.
Bluleaf je DSS (Decisional Support Sistem) dizajniran da optimizuje agronomski input kako bi pomogao farmeru da donese najbolju moguću odluku u toku poljoprivrednih aktivnosti. Takođe je sistem za kontrolu kvaliteta. Bluleaf funkcije su organizovane u sledeće module:

Modul za navodnjavanje

Modul za navodnjavanje je zasnovan na bilansu vode usjeva, podržan podacima sa terena, da bi se farmeru pružila podrška u upravljanju vodnim resursima u cilju optimizacije korišćenja vode i kvaliteta usjeva.

Modul ishrane

Kroz obezbijeđivanje uravnotežene ishrane usjeva moguće je saznati i obezbediti upravo ono što je potrebno usjevima u pogledu hranljivih materija.

Modul za zaštitu biljaka

Modul za zaštitu biljaka obezbeđuje funkcionalnost za prognozu bolesti i snimanje tretmana u cilju zaštite usjeva, a u isto vrijeme i zaštite životne sredine.

Modul upravljanja

Preko modula upravljanja moguće je registrovati i konsultovati tretmane usjeva i navodnjavanja od početka do kraja sezone.

Modul kontrole kvaliteta

Preko modula kvaliteta moguće je pratiti parametar kvaliteta usjeva tokom sezone i obezbediti potrebne standarde kvaliteta proizvoda.

GIS Modul

Preko GIS modula omogućeno je goreferenciranje parcela i proizvodnih jedinica, obrada prinosa i rasta, mape rizika od stresa, itd.

Logika iza modula za navodnjavanje Bluleaf može se sažeti kroz sledeće tačke:

  1. Senzori detektuju podatke na terenu; Bluleaf-u je potrebna meteorološka stanica na terenu za prikupljanje vremenskih podataka; 
  2. Vodni bilans se izračunava po matematičkom modelu;
  3. DSS daje savjete;
  4. Korisnik može da odobri ili odbije (ili izmeni) raspored koji je predložio DSS.
Da bi povećao znanje i umrežio se, Sysman Progetti & Servizi je uključen u mnoge istraživačke projekte u vezi sa digitalnom poljoprivredom na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Tokom godina kompanija je stekla jaku saradnju sa važnim istraživačkim institutima i univerzitetima, kao što je CIHEAM Bari – Mediteranski agronomski institut u Bariju. Jedan od projekata u koji je Sysman sada uključen je i SMARTWATER. U projektu SMARTWATER Sysman vodi radni paket pet koji uključuje aktivnosti komunikacije i diseminacije kao što je razvoj veb stranice projekta i specifične ICT (Informacione i komunikacione tehnologije), platforme za distribuciju i komunikaciju za prikupljanje i širenje rezultata projekta. Pored toga, druga svrha Sysmana u SMARTWATER-u je da obezbijedi Bluleaf projektnim partnerima funkcionalnosti softvera u novim okruženjima za eksperimentalne aktivnosti na testiranju i širenju znanja o proizvodu.
SMARTWATER će testirati Bluleaf u oblastima potrebe usjeva za vodom i planiranja navodnjavanja, kao i prikupljanja podataka na terenu, prenosa i upravljanja, i primene alata za veb i aplikacije za upravljanje navodnjavanjem u realnom vremenu. Sistem kombinuje agronomske, inženjerske, ekološke i ekonomske aspekte upravljanja vodnim resursima, ima za cilj da poboljša eko-efikasnost korišćenja vode u poljoprivredi i može se primjeniti i na farmama i na nivou regiona koji se navodnjava koristeći napredna tehnološka rešenja za kontinuirano pametno (na bazi senzora) ) praćenje kontinuuma zemljište-biljka-atmosfera i daljinsko upravljanje mrežama za navodnjavanje. Bluleaf je već testiran na nekoliko lokacija u južnoj i centralnoj Italiji, na Malti i u Libanu, potvrđujući njegovu robusnost i sposobnost da uštedi vodu i energiju u poređenju sa tradicionalnim praksama navodnjavanja. SMARTWATER će koristiti Bluleaf platformu za integraciju vremenskih podataka u realnom vremenu, dostupnih na agrometeorološkim stanicama u BiH, sa podacima o specifičnosti zemljišta, usjevima i sistemu za navodnjavanje kako bi kreirao različite scenarije navodnjavanja na farmi koji liče na realnu situaciju na terenu . Veza Bluleaf DSS-a i vremenskih podataka za BiH u realnom vremenu biće dostupna putem veb stranice projekta i aplikacije za pametne telefone. Osnovni cilj je da se promoviše upotreba novih tehnoloških rješenja (tj. usluga navodnjavanja pametnim telefonom) u praksi i da se demonstrira njihova prednost u odnosu na tradicionalne metode upravljanjem navodnjavanja.

To know more about Bluleaf vist www.bluleaf.it