CIHEAM – IAMB je italijansko sjedište međuvladine organizacije CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Mediterranéennes), koja okuplja 13 mediteranskih zemalja. 

Osnovan 1962. godine, CIHEAM – IAMB je centar za postdiplomsko visoko obrazovanje, primjenjeno istraživanje i razvojnu saradnju. 

Sve aktivnosti CIHEAM – IAMB tiču se pitanja povezanih sa održivom poljoprivredom uopšte, kao što su: sigurnost hrane, smanjenje siromaštva, jačanje institucionalnih kapaciteta, efikasno korišćenje prirodnih resursa, eksploatacija poljoprivredne proizvodnje i produktivnosti, promocija organske poljoprivrede, razvoj održivog prehrambenog sistema, prilagođavanje klimatskim promenama, integrisano upravljanje priobalnim područjima, osnaživanje žena, ribolov i akvakultura. 

CIHEAM-IAMB sarađuje sa više od 20 mediteranskih, afričkih i azijskih zemalja i ima stotine partnerskih odnosa sa institucijama, akademskim krugovima, civilnim društvom i preduzećima koja se nalaze u raznim zemljama. 

CIHEAM – IAMB posjeduje međunarodni kampus koji se nalazi u Valenzanu (Bari, Italija) i kancelariju u Tricase (Lecce, Italija) gde se provode aktivnosti u svrhu promovisanja održivog razvoja priobalnih područja i zaštitite biodiverziteta, kroz integrisane akcije, uključujući, između ostalog, programe za obuke (izgradnja kapaciteta i prenos znanja, i razmjene dobrih praksi), saradnjU sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucionalnim akterima, istraživanje i praćenje morskih i priobalnih resursa, a u bliskoj saradnji sa Univerzitetom u Salentu. 

.

Uloga u projektu 

izgradnju istraživačkih kapaciteta

CIHEAM-IAMB je lider WP2 za izgradnju istraživačkih kapaciteta  

Vođa je slJedećih radnih zadataka: 

  • T2.2 – Postdiplomske stipendije za magistre nauka 
  • T3.1 – Izgradnja zajedničke istraživačke mreže u održivom upravljanju poljoprivrednim vodama 
  • T4.1 – Naučni spoljni savjetodavni odbor (SEAB) 

 

Članovi projektnog tima 

Mladen Todorovic

Mladen Todorovic

PSG member

Francesco costante

Francesco costante

član tima

carlo ranieri

carlo ranieri

član tima

Andi Mehmeti

Andi Mehmeti

član tima

pratite nas na