U okviru trenutnih zajedničkih eksperimentalnih aktivnosti na projektu SMARTWATER, izvršena je prihrana biljaka na lokaciji Eksperimentalnoedukativnog centra u Aleksandrovcu (Univerzitet u Banjoj Luci).  

Đubrenje je obavljeno u petak 5. juna 2021. godine, amonijum nitratom (33% N), koristeći dvije različite količine za dva tretmana, 25.2 kg/ha, odnosno 50.4 kg/ha.  

Ovo je prvi tretman od predložena dva u toku vegetacionog perioda.  

Eksperimentalne aktivnosti biće praćene mjerenjima različitih parametara zemljišta i biljaka. Kao dio eksperimenta, postoji 18 parcela, sa tri različita načina navodnjavanja i dvije primjene azota. Takođe su obuhvaćene i 3 parcele sa referentnom travom. 

U neposrednoj blizini eksperimentalnih parcela postavljena je meteorološka stanica radi praćenja različitih klimatskih parametara

Meteorološka stanica je povezana sa BlueLeaf platformom kako bi se pomoglo u praćenju potreba biljke za vodom na terenu.  

Za ovaj eksperiment koristiće se sistem navodnjavanja kap po kap. 

Trenutno u BiH ne postoje podaci o naučnim istraživanjima o upotrebi kap po kap sistema navodnjavanja za uzgoj kukuruza. Stoga bi predložene eksperimentalne aktivnosti na obje lokacije, Butmir (UNSA) i Aleksandrovac (UNI-BL), mogle da pomognu farmerima da shvate potrebu za navodnjavanjem u različitim dijelovima BiH. Tačnije, znanje stečeno tokom ovog istraživanja moglo bi da pomogne da se razumije koje su faze razvoja kukuruza najvažnije u pogledu potreba za navodnjavanjem. 

Zajedničke istraživačke aktivnosti pomoći će da se razumije efekat navodnjavanja kap po kap u uzgoju kukuruza i njegov doprinos u proizvodnji kukuruza.