U okviru trenutnih zajedničkih eksperimentalnih aktivnosti SMARWATER projekta, na eksperimentalnoj lokaciji na Butmiru, izvršeno je đubrenje kukuruza.

Đubrenje je izvršeno u petak, 25. juna, sa KAN-om. Ovo je ujedno i prvo đubrenje koje je izvršeno u fazi V6, a slijedeće se očekuje u fazi V14.  

Radovi na eksperimentu su aktivni na sedmičnoj bazi u vidu mjerenja i istraživanja, kako zemljišnih, tako i biljnih parametara.

Eksperiment na Butmiru se sastoji od 9 plotova, sa tri različita načina navodnjavanja i jednom primjenom azota. Plotovi sa referentnom travom su isto tako uključeni.  

Meteorološka stanica u svrhu praćenja meteoroloških parametara nalazi se u neposrednoj blizini eksperimenta.

Meteorološka stanica je povezana na BlueLeaf platformu u svrhu praćenja potreba biljaka za vodom.  

Proračuni potreba za navodnjavanjem baziraju se na metodi vodnog bilansa i svakodnevnog praćenja klimatskih podataka.

U toku prvog dijela vegetacije, odnosno od 7. maja pa do 16. juna palo je ukupno 74 mm (L/m2) padavina. Navodnjavanjem je u varijanti 100% dato dodatnih 120 L vode po m2, a za varijanu 50% pola te količine, odnosno 60 mm.  

Kao što se može vidjeti sa fotografije, kukuruz koji se ne navodnjava je u stresnim uslovima, dok je navodnjavani kukuruz veoma dobro reagovao na navodnjavanje. Već u ovoj ranoj fazi visinska razlika je veća od 50 cm!