Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta. 

Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno istraživanje nalaze se na nadmorskoj visini od 505 m.  

Eksperimentalne aktivnosti će biti sprovedene na osnovnoj parceli površine 400 m2, uz tri varijante uzgoja: bez navodnjavanja, sa deficitarnim navodnjavanjem i u sistemu punog navodnjavanja. 

Nakon pripremanja tla za sjetvu izvršena je sjetva domaćeg hibrida kukuruza: BL 40 na površinu od 6000 m2.  

Nakon druge godine eksperimenta obavit će se evaluacija i aplikacija različitih modela za simuliranje rasta biljaka poput BlueLeaf, AquaCrop, SIMDualKc i DSSAT.