U sklopu Horizon2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini) planirane su zajedničke eksperimentalne aktivnosti na nekoliko lokacija 

U cilju planiranja izvođenja agrotehničkih mjera u toku vegetacije ispitivane biljne vrste (kukuruz), poput navodnjavanja i đubrenja, izvršeno je otvaranje profila zemljišta na lokalitetu Aleksandrovac. 

Na početku se pristupilo geografskom pozicioniranju lokacije otvaranja profila (određivanje nadmorske visine, geografske širine i geografske dužine). Nakon toga, pristupilo se otvaranju profila. 

Od osnovnih karakteristika ispitivanog zemljišta, utvrđeni su broj i raspored horizonata, dubina zemljišta, tip matičnog supstrata i morfološke karakteristike profila (boja, tekstura, struktura i sl.). 

Za potrebe određivanja fizičkih osobina zemljišta na lokalitetu Aleksandrovac, uzeti su uzorci zemljišta u neporemećenom stanju, cilindrima po Kopeckom, za tri dubine zemljišta. Uzeti uzorci će se dalje ispitivati u laboratoriji. 

Za potrebe određivanje hemijskih osobina zemljišta, uzeti su uzorci zemljišta u poremećenom stanju, sondom za uzimanje uzoraka, za tri dubine zemljišta. Uzeti uzorci će se dalje ispitivati u laboratoriji. 

Rezultati ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina zemljišta na lokalitetu Aleksandrovac poslužiće u svrhu detaljnije karakterizacije zemljišta, koje pripada tipu distrični kambisol, kao i planiranju agrotehničkih mjera na ispitivanom lokalitetu u daljem toku eksperimenta.

Utvrđivanje obilježja tla na eksperimentalnom području prvi je pravi korak ka primjeni pametnijih tehnika upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini.

Pratite nas!