U sklopu Horizon 2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini) počela je druga godina eksperimentalnih aktivnosti na lokaciji Aleksandrovac (Univerzitet u Banjoj Luci).

Na lokaciji Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta (Univerzitet u Banjoj Luci) izvršena je sjetva u petak, 30 aprila. Posijan je hibrid kukuruza BL 43 četvororednom pneumatskom sijačicom sa rastojanjima u redu od 22.4 cm i međurednim rastojanjem od 70 cm. Prilikom osnovne obrade i sjetve je korišćeno NPK đubrivo. Definisani su i plotovi za eksperimentalne aktivnosti. Na planiranim travnatim plotovima gdje treba da bude trava posijan je engleski ljulj.

Eksperimentalne aktivnosti su iste kao i prošle godine.

Istraživanje se zasniva na primjeni uobičajenih tehnika prilikom vegetacionog perioda uzgoja kukuruza, ali i primjeni savremenih tehnika koje podrazumijevaju korišćenje daljinske detekcije za procjenu biofizioloških, biohemijskih i molekularnih parametara.

Eksperimentalne aktivnosti odnosiće se na evaluaciju hibrida i njegovu prilagodljivost na uslove različitih režima navodnjavanja, kao i primјene azota. ifferent irrigation and nitrogen application.

Nadamo se da će rezultati ovih istraživanja pomoći poljoprivrednicima u boljem razumijevanju odnosa između rasta, kvaliteta i prinosa kukuruza, prilikom gajenja u različitim režimima navodnjavanja, kao i primjene đubriva.

Takođe su planirane i primjena i evaluacija različitih modela za simulaciju rasta biljnih vrsta, kao što su BlueLeaf, AquaCrop, DSSAT i SIMDualKc koji će se evaluirati nakon druge godine eksperimenta..

Rezultati bi mogli pomoći poljoprivrednicima da definišu važnost navodnjavanja u uzgoju kukuruza u Bosni i Hercegovini.

Radujemo se novim aktivnostima!!!