U sklopu Horizon 2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini) započete su zajedničke  eksperimentalne aktivnosti na lokacijama Aleksandrovac  (Univerzitet u Banjoj Luci) i Butmir (Univerzitet u Sarajevu)

Na lokaciji Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta (Univerzitet u Banjoj Luci) izvršena je sjetva hibrida kukuruza BL 43 četvororednom pneumatskom sijačicom sa rastojanjima u redu od 22.4 cm i međurednim rastojanjem od 70 cm. Prilikom osnovne obrade i sjetve je korišćeno NPK đubrivo. Nakon nicanja pristupiće se definisanju plotova za eksperimentalne aktivnosti. Na planiram travnatim plotovima gdje treba da bude trava posijan je engleski ljulj

Spomenute aktivnosti zasnivaju se na primjeni uobičajenih tehnika istraživanja prilikom vegetacionog perioda uzgoja kukuruza, ali i primjeni savremenih tehnika koje podrazumijevaju korišćenje daljinskog očitavanja za procjenu biofizioloških, biohemijskih i molekularnih parametara. Eksperimentalne aktivnosti će se izvoditi tretiranjem hibrida u uslovima različitog navodnjavanja i primjene azota. 

eksperimentu

U eksperimentu će se koristiti domaći hibrid kukuruza BL 43 koji je priznat od strane Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srpske i nalazi se na listi hibrida kojima je odobreno uvođenje u proizvodnju u Bosni i Hercegovini kao domaćeg hibrida kukuruza. Predloženi sistem navodnjavanja za eksperiment je sistem kap po kap. Takođe su planirane primjena i evaluacija različitih modela za simulaciju rasta biljnih vrsta, kao što su BlueLeaf, AquaCrop, DSSAT i SIMDualKc. 

Dobijena saznanja mogla bi pomoći u boljem razumijevanju odnosa između rasta, kvaliteta i prinosa kukuruza, pri različitim normama navodnjavanja i dozama azota. Rezultati bi mogli pomoći u definisanju potreba za navodnjavanjem i naglasiti važnost instaliranja sistema za navodnjavanje prilikom gajenja kukuruza u Bosni i Herzegovini.  

Konačno, ispitivanje lokalnog hibrida kukuruza može pomoći u programima selekcije hibrida otpornih na sušu za gajenje kukuruza u Bosni i Hercegovini.