Projekat SMARTWATER organizuje prvu od tri ljetnje škole. Prva ljetnja škola će biti organizovana na temu Organizovanog pristupa u upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi.  

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je organizator prve ljetnje škole, kоја će se održati u Trebinju od 30. avgusta do 3. septembra po hibridnom modelu. Svi studenti koji dolaze će biti fizički prisutni. Gosti predavači će održati predavanja ili uživo ili putem video linka.

Svrha letnje škole je upoznavanje učesnika, posebno istraživača u ranoj fazi (ESR), sa osnovama navodnjavanja, potrebama biljaka za navodnjavanjem, evapotranspiracijom, đubrenjem i degradacijom zemljišta. Studenti će takođe imati priliku da nauče različite modele koji se primenjuju u praćenju potreba biljaka za navodnjavanjem. Modeli rasta biljaka koji će se podučavati na ljetnoj školi služe za simuliranje rasta, razvoja i prinosa u funkciji dinamike upravljanja zemljištem-biljkom-atmosferom. .

Takođe će se organizirati terenski posjeti najznačajnijim proizvođačima, obilazak starih i novijih praksa i sistema za navodnjavanja u području Hercegovini.

Više o samom programu i predavačima možete da pročitate u prilogu programa ljetnje škole.