Zajedno sa dolaskom proljeća na Univerzitetu u Sarajevu su počele i aktivnosti vezane za praktični  terenski dio SMARTWATER projekta

 Univerzitet u Sarajevu (UNSA) u sklopu istraživačkih aktivnosti u okviru radnog paketa 3 (Networking and knowledge sharing) zajedno sa Univerzitetom u Banjoj Luci (UNI-BL) planira provesti dvogodišnje istraživanje. 

Lokacija na kojoj se provodi istraživanje u okviru UNSA, je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno istraživanje nalaze se na nadmorskoj visini od 505 m. 

Osnovna parcela je površine 400m2uz tri varijante uzgoja (potpuna irigacijadeficitna irigacija i bez irigacije) sa tri ponavljanjaPlanirano je da istraživanje bude obavljeno na kukuruzudok će trava (italijanski ljulj) bit korištena kao kontrola

Eksperimentalni protokoli i prvi rezultati

Kao prvi korak ekperimenta izvršena je analiza zemljišta. Analiza je podrazumijevala ispitivanje njegovih fizičkih (propusnost, gustina tla, vodni kapacitet, struktura, tekstura i morfološke karakteristike tla) i hemijskih karakteristika (humus, organska materija, sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalija).  

Prikupljeno je ukupno 10 uzoraka, iz svakog plota za kontrolu plodnosti. Dobiveni podaci su korišteni za određivanje norme predsjetvenog đubrenja mineralnim đubrivima (NPK). Pored navedenog je otvoren i pedološki profil zemljišta, kako bise odredile karakteristike zemljišta po dubini profila.

Prvi rezultati analiza ukazuju da se radi o aluvijalnom tipu zemljištatežeg mehaničkog sastava i srednje humoznosti (2,00 – 2,65%).  

Drugi korak ekperimenta je podrazumijevao iskolčavanje parcela, što je urađeno na osnovu mreže piskela sa satelita Sentinel2, uz korištenje GPS tehnologije. 

U sklopu istraživanja planirano je korištenje Sentinel2 satelita za analizu stanja usjeva i testiranje računskih modela za praćenje razvoja biljke i njenih potreba za vodom: AquaCrop, DSSAT, Blue Leaf, SIMDualKc i ExcelIRR. 

Nakon obavljene predsjetvene pripreme tla, 07. maja 2021. godine izvršena je sjetva domaćeg hibrida kukuruza: BL 43. Kukuruz je posijan ukupno na površinu od 3600 m2, dok je trava posijana na površinu od 400 m2. Sjetva kukuruza je obavljena na razmak 70 X 20 cm.