Ova naučna razmjena ima za cilj olakšati saradnju među istraživačima sa ciljem analize podataka sa eksperimentalnih parcela u Sarajevu (Butmir) i izrade istraživačkog rada o korištenju daljinske detekcije u upravljanju vodom u poljoprivredi. Na sastanku je također, pokrenut je još jedan prijedlog istraživanja za procjenu determinanti prihvatanja inovacija među poljoprivrednim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

Petodnevna naučna razmjena je dizajnirana na način da obezbjedi priliku za učesnike da zajedno rade, diskutuju i sprovedu istraživačke aktivnosti. Učesnici su tokom boravka imali priliku posjetiti mnogo kompanija između čega posebno izdvajaju dvije visokoinovativne kompanije Florineve i Westfalia Fruit Iberia. Florineve je kompanija specijaliziranu za proizvodnju visokokvalitetnih hortikulturnih proizvoda, gdje su učesnici mogli naučiti od vodećih stručnjaka o tehnikama navodnjavanja koje se koriste kako bi se osigurao najbolji kvalitet proizvoda. Druga terenska posjeta bila je Westfalia Fruit Iberia, kompanija specijalizovana za proizvodnju avokada. U sklopu navedene kompanije proizvodnja avokada je organizovana na 200 ha pri čemu su učesnici ponovo imali priliku da čuju od vodećih stručnjaka kako je organizovana proizvodnja i kako se razvija potpuno automatizovan i optimizovan sistem za navodnjavanje i đubrenje. Treba napomenuti da obje kompanije vrše proizvodnju na tlu sa lošim karakteristikama (pješčano tlo) gdje je neophodno primjeniti primijeniti odgovarajuće tehnike navodnjavanja kako bi se očuvala/optimizirala potrošnja vode i osigurali proizvodi visokog kvaliteta

Sve aktivnosti su se odvijale u okviru tekućeg H2020 Twinning projekta SMARTWATER – Promoting SMART Agricultural WATER Management in Bosnia and Herzegovina – SMARTWATER