Univerzitet u Banjoj Luci (UNI-BL) osnovan je 1975. godine. Danas predstavlja najveći univerzitet u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini. UNI-BL se sastoji od 17 fakulteta i Instituta za genetičke resurse. Glavna uloga UNI-BL je obrazovanje i obuka, kao i istraživanje i razvoj, uključujući prenos tehnologija. Više od 15.000 studenata upisano je na različite studije na UNI-BL. Na sva tri ciklusa studija postoji ukupno 147 studijskih programa. Osoblje UNI-BL čini više od 1.500 zaposlenih. UNI-BL ima značajnu međunarodnu saradnju, uz preko 100 sporazuma o saradnji sa visokoškolskim institucijama i naučnim institucijama iz BiH i drugih zemalja. UNI-BL je angažovan na raznim međunarodnim projektima: Erasmus + (60 KA1 ICM i 15 KA2 CBHE projekata), CEEPUS program, TEMPUS (89 projekata), Erasmus Mundus (6 projekata) i Horizont 2020 projekti (8). 

Želite da znate nešto više o UNI-BL?
Pratite www.unibl.org

 

Poljoprivredni fakultet je jedan od 17 fakulteta na UNI-BL. Osnovan je 1992. godine i predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija u poljoprivrednim naukama u Bosni i Hercegovini. Na fakultetu postoje sva tri ciklusa studija. Poljoprivredni fakultet zapošljava više od 70 univerzitetskih profesora i asistenata i 35 članova administrativnog osoblja. Akademsko osoblje Poljoprivrednog fakulteta učestvovalo je u realizaciji preko 100 nacionalnih i 40 međunarodnih projekata (INCO EU, FP 6 / FP 7 / H2020, HERD, TEMPUS / ERASMUS itd.). Naučna istraživanja na ovom fakultetu organizovana su kroz šest instituta i 12 katedri, sa ukupno 17 laboratorija. Poljoprivredni fakultet organizuje Međunarodni naučni simpozijum AgroReS (AgroReS) i izdaje nacionalni naučni časopis „Agro-knowledge Journal“ (Agroznanje). Zajedno sa UNI-BL, fakultet trenutno koordinira dva međunarodna projekta (H2020 SMARTVATER i Erasmus + VIRAL) 

 www.agro.unibl.org 

Pratite Poljoprivredni fakultet 

Uloga u projektu 

UNI-BL, kao institucija koordinator projekta (vođa radnog paketa 1) biće u potpunosti odgovorna za postizanje ciljeva projekta i njihovu realizaciju: 1) odgovornost za institucionalne kontakte sa lokalnim i međunarodnim institucijama i vezu sa Evropskom komisijom; 2) svakodnevna implementacija tokom trajanja projekta (36 mjeseci) i nadgledanje da li se akcije pravilno sprovode; i 3) odgovornost za organizaciju i sprovođenje ukupnih projektnih aktivnosti i za tehničke, finansijske, administrativne, komunikacione i aspekte promocije projekta.

  Koordinacija i upravljanje 

  Radni paket 1 Koordinacija i upravljanje 

  • Zadatak 1.1 Koordinacija projekta i komunikacija sa Evropskom komisijom 
  • Zadatak 1.2 Tehničko i finansijsko upravljanje i izvještavanje 

   

  zgradnja kapaciteta za istraživanje 

  Radni paket 2 Izgradnja kapaciteta za istraživanje 

  • Zadatak 2.3: Ljetnje škole 

    Komunikacija i diseminacija

    Radni paket 5 Komunikacija i diseminacija 

    • Zadatak 5.2: Plan i standardi komunikacije i diseminacije 
    • Zadatak 5.4: Priprema i diseminacija promotivnog materijala i materijala za obuku 
    • Zadatak 5.5: Razvoj javnih digitalnih informacija i baze znanja fokusirajući se na istraživačku saradnju i geografske / tematske aspekte 
    • Zadatak 5.6: Organizacija međunarodne radionice 

       Članovi projektnog tima 

       Mihajlo Marković,

       Mihajlo Marković,

       Koordinator projekta, član tima

       Zlatan Kovačević

       Zlatan Kovačević

       član tima

       Željko Vaško

       Željko Vaško

       član tima

       MARIJANA KAPOVIĆ SOLOMUN

       MARIJANA KAPOVIĆ SOLOMUN

       član tima

       VOJO RADIĆ

       VOJO RADIĆ

       član tima

       TAMARA STOJANOVIĆ

       TAMARA STOJANOVIĆ

       član tima

       NATAŠA ČEREKOVIĆ

       NATAŠA ČEREKOVIĆ

       Asistent na projektu, član tima

       NEVENA STOJAKOVIĆ

       NEVENA STOJAKOVIĆ

       član tima

       ĐURAĐ HAJDER

       ĐURAĐ HAJDER

       Istraživač u ranoj fazi, član tima

       Milan Šipka

       Milan Šipka

       član tima

       MLADEN BABIĆ

       MLADEN BABIĆ

       član tima

       PRATITE NAS AN