У просторијама Пољопривредно-прехрамбеног факултета Универзитета у Сарајеву је 05.03.2024. године склопу активности SMARTWATER пројекта (https://www.smartwater-project.eu/) одржана радионица под називом “Одрживо управљање водом у пољопривреди БиХ – унапређење истраживачких и иновацијских капацитета”.

Циљ ове радионице је био укључити све интересне групе у разматрање и унапријеђење креираног плана развоја истраживачких и иновацијских капацитета Универзитета у Бања Луци (УНИ-БЛ) и Универзитета у Сарајеву (УНСА), односно заједнички допринијети креирању окружења које стимулише развој иновацијских капацитета у пољу одрживог управљања водом у пољопривреди.

Радионица је отворена уводним говором декана факултета проф. др Мухамеда Брке и координатора SMARTWATER пројекта проф. др Михајла Марковића.

Након тога, у склопу радионице одржана су два предавања. Доц. др. Сабрија Чадро је одржао предавање које се односило на проведене активности током реализације SMARTWATER пројекта, те подцртао најваљније резултате остварене у току трајања пројекта. Посебан осврт је био на „паметне“ приступе управљању водом који подразумијевају употребу софтверских алата те далјинског осматрања. Поред тога презентовани су резултати везани за одржане едукације, радионице, као и публиковање научних радова током реализације овог пројекта. Такође, учесници су упознати и са активностима које предстоје.

Презентација доц. др Алена Мујчиновића је усмјерена на активности радне групе 4, те креирани план јачања научне изврсности и подизања иновацијских капацитета УНИ-БЛ, УНСА и других БиХ институција. На основу прикупљених података, дубинских интервјуа и три састанка (радионице) интересних група креиран приједлог плана за јачање истраживачких и иновацијских капацитета у одрживом управљању водом у пољопривреди.

Овај план подразумијева три правца дјељовања:

  1. Истраживање и иновације (R&I)
  2. Систем управљања водом (AWM)
  3. Идентификација и финансирање локалних приоритета за R&I у AWM

Укупан број учесника на радионици је био 55, а чинили су их представници пољопривредних произвођача, приватних компанија, државних институција као што је Федерални завод за агропедогију, Агенција за статистику БиХ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Агенција за водно подручје ријеке Саве, невладиних и образовних институција из Федерације и Републике Српске.

Присутни су кроз дискусију дали осврт, приједлоге и сугестије на сваку од наведених области дјељовања. Ови изузетно вриједни коментари ће бити саставни дио финалног извјештаја и биће вриједан ресурс за даља истраживања и планирање активности у овом пољу.

Основни закључак радионице, подразумијевао је изразену потребу наставка комуникације о овим важним питањима, те је предложено креирање мреже – платформе која ће омогућити наставак комуникације свих заинтересираних страна и након завршетка SMARTWATER пројекта.

До сада публиковани радови:

Оцјена еко-ефикасност производње кукуруза са и без наводњавања у Босни и Херцеговини https://doi.org/10.2166/wcc.2023.271

Мапа пута за консолидацију истраживања и иновација у управљању водом у пољопривреди Босне и Херцеговине https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108699

Процјена утицаја климатских промјена на потребе воде за наводњавање у медитеранским условима—преглед методолошких приступа који се фокусирају на усјев кукуруза https://doi.org/10.3390/agronomy13010117

Анализа емпиријских метода за процјену референтне евапотранспирације у различитим климатским зонама Босне и Херцеговине https://doi.org/10.3390/agronomy13010117

Компаративна анализа напредних модела за прецизно наводњавање кукуруза https://doi.org/10.3390/agronomy13010117